2a3

 

Historie školy

Počátek školy věnující se péči o zrakově postižené se datuje dnem 17. června 1960, kdy byla rozhodnutím krajského národního výboru v Hradci Králové zřízena v budově dětské nemocnice v Moravské Třebové Základní devítiletá škola internátní pro slabozraké. Složení žáků bylo ze 70% dětí s vrozenou zrakovou vadou a zbytek se získanou zrakovou vadou.
Škola během svého vývoje prošla mnoha peripetiemi. Zásadním mezníkem byl konec šedesátých let, kdy se postupně začala transformovat ve Zvláštní školu pro slabozraké. Od školního roku 1969/70 začíná být patrná tendence rozšiřování působnosti školy i mimo region východních Čech. Tento směr narůstal s rozšiřováním zvláštních tříd a úbytkem tříd základních. Ve školním roce 1970/71 byla otevřena druhá zvláštní třída. Nový název školy přišel společně s novou ředitelkou až v roce 1977 Zvláštní škola pro slabozraké. Moravská Třebová se stala jediným místem v České republice pro vzdělávání slabozrakých mentálně postižených dětí.

Dalším důležitým mezníkem v historii školy se datuje na počátek devadesátých let, kdy se rozrostla o další subjekty zabývající se péčí o zrakově postižené a mentálně postižené.

Po listopadových událostech v roce 1989 došlo ke změně vedení školy a začíná nová kapitola rozvoje tyflopedického školství v Moravské Třebové.
Od školního roku 1990/91 se začala měnit koncepce celé školy.
Bylo zřízeno Speciální pedagogické centrum pro děti s vadami zraku, škola získala právní subjektivitu. Stav žáků ve školním roce 1991/92 prudce klesl, což bylo zapříčiněno hlavně činností SPC, jehož pracovníci dokázali během svého krátkého působení připravit vhodné podmínky pro integraci slabozrakých žáků školy.
Na jaře 1992 prosadilo vedení školy zřízení Speciální rodinné školy (dnes Praktická škola).
Snad nejvýznamnější událostí školního roku 1993/94 bylo získání nového názvu školy Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené. V tomto roce došlo k opětovnému nárůstu počtu žáků zvláštní školy, a to dětmi bez zrakového postižení.
Dalším počinem k rozšíření působnosti školy bylo zřízení Speciální mateřské školy k 1.9.1994.
Tak se škola stala zařízením, které poskytovalo komplexní služby handicapovaným dětem
od 3 do 20let. Předškolní výchovu zajišťovala speciální mateřská škola, základní vzdělání zvláštní škola, profesní přípravu škola praktická. Diagnostické a terapeutické služby jak žákům integrovaným, tak žákům školy poskytovalo speciálně pedagogické centrum, které svou působnost rozšířilo i na služby logopedické. Ubytování žákům z míst znemožňujících denní dojíždění a z rodin dysfunkčních poskytoval školní internát. Skladba žáků se nadále měnila. Ubývaly děti se zrakovým postižením, přibývaly děti s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Proto byla ve školním roce 1998/99 zřízena samostatná třída pro vzdělávání dětí podle učebních plánů pomocné školy.
Počátkem nového tisíciletí došlo znovu ke změně názvu školy Speciální škola. Snížil se počet dětí na internátě a součástí školy se stala školní družina pro docházející žáky.
1. října 2001 přešla zřizovatelská funkce školy z MŠMT na Pardubický kraj.
1. července 2003 byla Speciální škola v Moravské Třebové sloučena se Zvláštní školou v Moravské Třebové. Díky tomu vzrost počet žáků i tříd, počet pedagogů a počet školních budov (budova na ulici Nové).
Vyučovalo se ve dvou třídách mateřské školy, čtyřech třídách základní školy speciální s rehabilitační třídou pro děti s nejtěžším postižením, třinácti třídách základní školy speciální a jedné třídě školy praktické (bývalá zvláštní škola). Součástí komplexu byla tři oddělení školní družiny, tři výchovné skupiny na internátě a SPC poskytující péči zrakově postiženým klientům Pardubického kraje s logopedickou ambulancí. Postupně se škola měnila na bezbariérovou.
Od 1.1. 2006 má škola díky novému školskému zákonu nejen změněny názvy svých součástí, ale i celkový název Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová. Součástí školy je mateřská škola, základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola, školní družina, internát a speciálně pedagogické centrum.

Od 1.9. 2016 se s novým školským zákonem mění název základní školy praktické na základní školu zřízenou dle §16. Součásti školy zůstávají i nadále stejné, a to mateřská škola, základní škola, základní škola speciální, praktická škola, školní družina, internát a speciálně pedagogické centrum.

 

doucovani zaku skol

 


logo eu fondu msmt

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: ZVÝŠENÁ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003096

pdf ico